Prononciation des Noms gréco-romains

Un article de Wiki Agreg-Ink.

Jump to: navigation, search

Noms d'origine grecque

 • Archimedes /ˌɑːkɪˈmiːdiːz/ : Archimède
 • Athena /əˈθiːnə/ : Athéna
 • Aristotle /ˌærɪsˈtɒt(ə)l/ : Aristote
 • Diogenes /dɑɪˈɒdʒɪˌniːz/ : Diogène
 • Empedocles /emˈpedəˌkliːz/ : Empédocle
 • Epictetus /ˌepɪkˈtiːtəs/ : Epictète
 • Epicurus /ˌepɪˈkjʊərəs/ : Epicure
 • Euclid /ˈjuːklɪd/ : Euclide
 • Heraclitus /ˌherəˈklɑɪtəs/ : Héraclite
 • Herodotus /hɪˈrɒdətəs/ : Hérodote
 • Parmenides /pɑːˈmenɪdiːz/ : Parménide
 • Pericles /ˈperɪkliːz/ : Périclès
 • Plato /ˈpleɪˌtəʊ/ : Platon
 • Plotinus /pləˈtɑɪnəs/ : Plotin
 • Plutarch /ˈpluːˌtɑːk/ : Plutarque
 • Polybius /pəˈlɪbɪəs/ : Polybe
 • Pythagoras /ˌpɑɪˈθægərəs/ : Pythagore
 • Socrates /ˈsɒkrəˌtiːz/ : Socrate
 • Sophocles /ˈsɒfəˌkliːz/ : Sophocle
 • Thales /ˈθeɪˌliːz/ : Thalès
 • Thucydides /θjuːˈsɪdɪdiːz/ : Thucydide
 • Ulysses /ˈjuːlɪsiːz/ : Ulysse
 • Xenophanes /zeˈnɒfəniːz/ : Xénophane
 • Xenophon /ˈzenəfən: Xénophon
 • Zeno /ˈziːˌnəʊ/ : Zénon

Noms d'origine romaine

 • Caesar /ˈsiːzə/ : César
 • Cicero /ˈsɪsəˌrəʊ/ : Cicéron
 • Livy /ˈlɪvi/ : Tite-Live
 • Lucretius /luːˈkriːʃəs/ : Lucrèce
 • Marcus Aurelius /ɔːˈriːlɪəs/ : Marc Aurèle
 • Pliny (the Elder/the Younger) /ˈplɪni/ : Pline (l'Ancien/le Jeune)
 • Sallust /ˈsaləst/ : Salluste
 • Seneca /ˈsenɪkə/ : Sénèque
 • Suetonius /swiːˈtəʊnɪəs/ : Suétone
 • Tacitus /ˈtasɪtəs/ : Tacite